Eich iechyd neu eich bywyd?

Amcangyfrifir erbyn 2020 bydd trydydd o boblogaeth Prydain yn ordew. Mae un ym mhob pedwar person yn y DU yr ordew ac yn dilyn ysmygu, gordewdra yw prif achos cancr, yn ôl Cancer Research UK. mae hyn yn fater difrifol iawn ymysg oedolion a phlant ar draws y wlad. Mae’r broblem ym Mhrydain mor difrifol, mae’n achosi miloedd o farwolaethau ledled y wlad. Anodd yw anwybyddu’r problem gynyddol yma sydd yn fwyfwy rhan o gymdeithas heddiw yn nwy fil ac un deg wyth.

Faint o fwyd yw gormod o fwyd?
Mae’r broblem o ordewdra ym Mhrydain wedi cynyddu, yn enwedig gyda phlant ifanc. Yn 2015/16, canfuwyd bod dros traean o ddisgyblion ym Mlwyddyn 6 yn cael eu hystyried yn ordew neu dros bwysau.
Yn 2015/16 roedd 525 mil o achosion lle roedd pobl yn gorfod mynd I’r ysbyty o dan y GIG, ac roedd gordewdra’n ffactor a arweiniodd at gael eu derbyn I fewn I gofal meddygol.
Pwysig iawn yw hi bod plant ac oedolion yn cael eu haddysgu I fwyta’n gywir ac I aros yn actif. Mae rhaid i bawb cael diet cytbwys i sicrhau ei fod yn iach ac yn hapus.

Pa mor aml dylid gwneud Ymarfer Corff?
Mae hi’n bwysig i blant ac oedolion wneud 60 munud neu fwy o weithgarwch corfforol bob dydd, fel y noda gwefan GIG wrth awgrymu faint o ymarfer corff dylid gwneud yn ôl eich hoedran. Pwysleisir dylai’r 60 munud gynnwys gymysgedd o weithgareddau egnïol a chymedrol, yn ogystal â rhai dwys iawn, o leiaf tair gwaith yr wythnos.

Yn anffodus, dengys ymchwil nad yw plant Prydeinig yn cymryd rhan mewn ymarfer corff cymaint ag y dylent. Ymchwiliodd University College London i’r mater, a darganfuwyd mai dim ond hanner o blant 7 mlwydd oed sydd yn gwneud un awr o ymarfer corff y dydd. I waethygu’r mater ymhellach, dim ond 38% o ferched sydd yn gwneud un awr y dydd, bron i hanner nifer y bechgyn, a oedd yn yn 63%.

• Ar hyn o bryd, dim ond 23% o fechgyn ac 20% o ferched sydd yn cwrdd â’r lefel cenedlaethol argymhellir o’r weithgaredd.
• Mae bod yn actif yn gwneud y rhan fwyaf o 5 i 11 oed yn teimlo’n hapusach (79%), yn fwy hyderus (72%), ac yn fwy cymdeithasol (74%), yn ôl eu rhieni.ARS)

Beth allwch chi wneud i osgoi gordewdra?
Mae yna lawer o bethau yn bosibl I’w wneud i gadw’n iachus ac yn actif, ac maent yn bosib i chi ymuno yng ngrwpiau chwaraeon yn yr ysgol neu allan o’r ysgol. Nid oes angen gwario llawer o arian ar chwaraeon gan fod cymaint o ddulliau o ymarfer corff ble nad oes angen gwario arian; gallwch fynd am dro neu cerdded y ci, gweithgareddau nad sy’n gofyn am wariant arian.

Er mwyn fwyta’n iachus mae rhaid osgoi bwydydd sydd wedi ei prosesu a bwyta digon o lysiau a ffrwythau. Wrth gwrs gallwch fwyta siocled a losin ond maent angen cofio i yfed digon o ddwr ac i dalu sylw i’ch diet.

Felly i grynhoi, mae’r epidemig ddi-angen yma, sy’n dod a llond rhestr o goblygiadau yn hawdd ei osgoi. Wrth dilyn y camau a nodwyd yn yr erthygl yma gallwch parhau i fyw bywyd hir a iachus, rhydd o gordewdra.