The Wave : Radio Lleol am y Dyfodol

Cafodd Swansea Sound ei sefyldu yn 1974 fel yr orsaf radio annibynnol cyntaf yng Nghymru sy’n tipyn o gamp nid yn unig i radio lleol ond hefyd i ardal fechan o Abertawe o’r enw Gorseinon, cartref yr orsaf hyd heddiw. Mae poblogrwydd yr orsaf wedi parhau hyd heddiw ac mewn ymchwil diweddar dywedodd 46,000 o bobl ei bod nhw’n hoff iawn o’r Swansea Sound. Un o wynebau mwyaf amlwg yr orsaf yw Kevin Johns, sy’n cyflwyno’r rhaglen frecwast. Personoliaeth lleol mawr yw Johns sy’n gyfarwydd i nifer o bobl yr ardal fel un o wynebau’r Swans a ffigwr amlwg y pantomeim yn flynyddol yn Theatr y Grand. Ar gefn llwyddiant Swansea Sound daeth yr alw am orsaf i ieuenctid i’r ardal ac fe ddaeth hyn yn ffurf The Wave ym 1995. Ers hynny mae’r ddwy wedi bod yn boblogaidd iawn trwy Gymru gyfan gyda 124,000 o wrandawyr yr wythnos. Fel rhan o School Report eleni penderfynom ni, Rhys, Jake, Tomos a Dylan i fynd am ymweliad i’r orsaf fechan yma sydd efallai yn fach o rhan maint ond yn enfawr o ran poblogrwydd.

Ar y 12fed o Fawrth 2018 aethom ni i stiwdio’r Wave a Swansea Sound er mwyn darganfod mwy am fywyd mewn gorsaf radio lleol. Cawsom ni’r cyfle i gyfweld a pheth o’r cyflwynwyr a hefyd Debra Williams, sef Rheolwr yr orsaf. Gorsaf sydd bellach yn rhan o’r sefydliad cyfryngol byd eang News Corporation ers iddyn gael ei brynnu allan gan Murdoch yn 2016. Un o’r pethau sy’n ganolbwynt i’r orsaf, fel un sydd wedi ei dreiddio yn y gymuned, yn ogysatl a darlledu rhaglenni radio poblogaidd, yw gwaith elusennol. Yn barod yn y dderbynfa mae yna dystiolaeth o garedigrywdd bobl lleol gyda’r pentwr o wyau Pasg sydd wedi ei cyfrannu i apel ‘Cash For Kids’. Buom ni’n ffodus iawn i gael mynediad i ddwy o rhaglenni brecwast yr orsaf tra iddynt gael eu darlledu drwy wrando ar Lee a Claire ar y Wave a Kevin Johns ar Swansea Sound. Roedd yr hyn o welsom ni yn dra gwahanol i’r hyn roeddwn wedi disgwyl gweld mewn gorsaf radio ond cawsom groeso mawr gan y staff yn ystod ein ymweliad.