22 Ion 2020

Llythyr Diwedd Blwyddyn

Gyda diwedd y flwyddyn academaidd ar y trothwy, hoffwn ddiolch i chi am bob cefnogaeth yn ystod y flwyddyn. Bu’n flwyddyn lwyddiannus ar lawer cyfri’ – mae gorchestion ein disgyblion yn academaidd, ar feysydd chwaraeon, ar lwyfannau perfformio, ac mewn cystadlaethau a gweithgareddau eraill yn ystod y flwyddyn yn destun balchder mawr i ni i gyd. Llongyfarchiadau gwresog i bob un.

 

Ffarwelio â Staff

Mae’n gyfle yn y llythyr hwn i ni nodi’r staff y byddwn yn ffarwelio â nhw ar ddiwedd y flwyddyn ysgol. Bydd Mrs Katherine Davies, Pennaeth Gweithredol yr ysgol, yn ein gadael yn swyddogol ar ddiwedd y tymor. Bu cyfraniad Mrs Davies i ddatblygiad yr Ysgol ers 2002 dros gyfnod o bymtheg mlynedd yn sylweddol. Bu Mrs Davies yn gweithio ar secondiad gyda Llywodraeth Cymru ers Ionawr 2017. Daw pennod hynod yn hanes yr Ysgol i ben gydag ymadawiad Mrs Davies.

 

Rydym eisoes wedi ffarwelio a Mrs Sioned Parry sydd newydd ddechrau ar gyfnod estynedig o famolaeth.

 

Bu Miss Kate Evans, Miss Ria Evans, Miss Frances Morgan, a Mr Dyfan Tinnuche yn aelodau gwerthfawr o dîm cynorthwywyr dosbarth yr ysgol dros y flwyddyn – maent i gyd yn symud ymlaen i swyddi neu astudiaethau pellach.

 

Mae Miss Nia Williams (Daearyddiaeth) yn symud fel Pennaeth Daearyddiaeth i Ysgol y Preseli ar ôl 3 blynedd yn Gwyr, tra bod Mr Gareth Jones (ar ôl 4 blynedd) a Dr Joseff Loft (ar ôl 2 flynedd) yn gadael yr Adran Wyddoniaeth, ynghyd â Mrs Paula Davies. Mae Mrs Catrin Shaw (Saesneg) yn ein gadael i fynd i Ysgol Caer Elen fel Pennaeth Saesneg ar ôl blwyddyn o wasanaeth.

 

Diolch iddyn nhw i gyd am eu cyfraniad i fywyd yr ysgol.

 

Trefniadau diwedd y tymor.

Diwrnod ola’r tymor i ddisgyblion yw Dydd Gwener 19 Gorffennaf 2019 a bydd y bysiau yn casglu’r disgyblion ar yr amser arferol o 3:10pm.

 

Dyddiadau Casglu Canlyniadau TGAU a Safon Uwch/UG

Bydd y canlyniadau Safon Uwch ac UG ar gael i’w casglu ar ddydd Iau 15 Awst a chanlyniadau TGAU ar ddydd Iau 22 Awst o Bloc y Chweched o 08:00 tan 12:00 o’r gloch.

 

Trefniadau dechrau tymor nesaf

Mae’r tymor yn dechrau i bawb (Bl 7-13) ar Ddydd Mawrth 3 Medi 2019. Bydd y wisg ysgol yn dychwelyd i fod yn wisg ysgol arferol ar ôl cyfnod gwisg ysgol yr Haf. Felly golyga hyn drowsus ysgol du arferol ac esgidiau du ysgol plaen i bawb ynghyd a chrys polo. Hoffwn atgoffa rhieni yn garedig nad yw ‘jeans’ na ‘leggings’ yn dderbyniol fel trowsus ysgol.

 

Calendr Gwyliau 2019-20

 

Dyma fanylion y gwyliau a’r Diwrnodau HMS ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf yn gynnar i chi er mwyn hwyluso eich cynllunio. Bydd calendr llawnach yn cael ei ddosbarthu ym mis Medi.

 

Gwyliau  2019-20
Hanner Tymor 1 Dydd Llun 28 Hydref – Dydd Gwener 1 Tachwedd 2019
Gwyliau Nadolig Dydd Llun 23 Rhagfyr 2019 – Dydd Gwener 3 Ionawr 2019
Hanner Tymor 2 Dydd Llun 17 Chwefror –Dydd Gwener 21 Chwefror 2020
Gwyliau Pasg Dydd Llun  6 Ebrill – Dydd Gwener 17 Ebrill 2020
Gŵyl y Banc Dydd Gwener 8 Mai 2020
Hanner Tymor 3 Dydd Llun 25 Mai –Dydd Gwener 29 Mai 2020
Gwyliau Haf Dydd Mawrth 21 Gorffennaf – Dydd Llun 31 Awst 2020

 

Diwrnodau HMS 2019-20
HMS 1           Dydd Llun 2 Medi 2019

HMS 2            Dydd Llun 9 Rhagfyr 2019

HMS 3            Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2019

HMS 4            Dydd Gwener 14 Chwefror 2020

HMS 5           Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020

 

Diolch yn fawr i chi i gyd am eich cefnogaeth ar hyd y flwyddyn. Edrychwn ymlaen at ail-gydio yn y bartneriaeth ym mis Medi. Gwyliau hapus a diogel i chi i gyd.