16 Mar 2017

Yr Oes Digidol: Ydy’r Cyfryngau Cymdeithasol yn Effeithio ein Iechyd Meddwl?

[av_submenu which_menu=’center’ menu=” position=’center’ color=’main_color’ sticky=’true’ mobile=’disabled’ mobile_submenu=”]
[av_submenu_item title=’Menu Item 1′]
[av_submenu_item title=’Menu Item 2′]
[/av_submenu]

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]

Yr Oes Digidol: Ydy’r Cyfryngau Cymdeithasol yn Effeithio ein Iechyd Meddwl?

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]

Mae bwlio wastad wedi bod yn rhan o’r gymdeithas, ond oherwydd y cynnydd yn cyfryngau cymdeithasol yn ein cymdeithas ni, mae bwlio wedi cymryd trywydd hollol newydd.

Mae’r cynnydd cyflym yn y cyfryngau cymdeithasol fel un o’r prif fathau o gyfathrebu wedi effeithio ar fywydau miloedd o blant ac harddegwyr ar draws y byd. Dengys yr ystadegau bod 52% o bobl ifanc ar hyn o bryd yn cael eu seibrfwlio yn y DU, a dywedodd 56% o bobl ifanc eu bod wedi gweld ffrindiau neu eraill yn cael eu seibrfwlio. Mae’n broblem sy’n cynyddu gymaint, bod hyd at 42% o bobl ifanc yn teimlo’n anniogel ar-lein.

Mae yna nifer o wahanol fathau o seibrfwlio, megis:

• Aflonyddu – pan fydd y dioddefwr yn derbyn negeseuon anweddus oddi wrth y bwli.
• Bardduo – Dyma lle rhennir straeon am rywun ar-lein. Gall bardduo hefyd gynnwys rhannu lluniau o rywun er mwyn codi cywilydd arnynt.
• Fflamio – lle mae bwli yn achosi ymladd ar-lein gan ddefnyddio iaith eithafol ac/neu anweddus.
• Personadiad – hacio i mewn i gyfrif personol rhywun arall ar-lein a phostio lluniau neu ddeunyddiau anweddus er mwyn codi cywilydd arnynt.
• Gwibdaith ac Ystryw– lle mae rhywun yn rhannu gwybodaeth personol rhywun arall, neu twyllo rhywun i rannu eu gwybodaeth bersonol, er enghraiff lluniau neu negeseuon awgrymog.
• Stelcian seibr – pan fydd rhywun dro ar ôl tro yn codi ofn neu fygwth negeseuon, neu yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ar-lein eraill gyda rhywun i wneud iddynt ofni eu diogelwch.
• Gwahardd – eithrio pobl o grwpiau cymdeithasol drwy’r cyfryngau cymdeithasol yn fwriadol, megis cael eu gadael allan o grŵp sgwrsio, negeseuon, apiau ar-lein, safleoedd hapchwarae a ffurfiau eraill o ymgysylltu ar-lein.

Yn 2016, roedd dros 11,000 o sesiynau cynghori gyda phlant a phobl ifanc wedi siarad â Childline am broblemau bwlio ar-lein, roedd bron i draean o’r sesiynau hynny am gam-drin rhywiol ar-lein. Mae’r ystadegau hyn yn dangos bod y cynnydd cyflym yn y defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol wedi arwain at gynnydd sylweddol mewn seibrfwlio.

Sut mae seibrfwlio yn effeithio ar iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Gall seiberfwlio gael effaith ddinistriol ar iechyd meddwl plant a phobl ifanc heddiw, ac yn fwy nag erioed, mae’r llwyfan y cyfryngau cymdeithasol wedi ehangu ac felly’n ei gwneud hi’n haws o lawer seibrfwlis dargedu unigolion ar-lein. Mae’r plant sy’n dioddef o seibrfwlio gan amlaf yn profi iselder ysbryd neu bryder, sydd ymhlith yr anhwylderau iechyd meddwl mwyaf cyffredin a welir mewn harddegwyr ac oedolion ifanc ledled y byd.

PRYDER

Yn ôl gwefan NHS Choices:

• Mae pryder hirdymor yn gallu effeithio’n ddifrifol ar ddatblygiad personol, bywyd teuluol ac addysg y plentyn.
• Mae anhwylderau pryder sy’n dechrau yn ystod plentyndod yn aml yn barhau i’r arddegau ac oedolaeth. Mae arddegwyr gydag anhwylder pryder yn fwy tebygol o ddatblygu iselder clinigol, camddefnyddio cyffuriau a theimladau hunanddinistriol.

ISELDER

Mae iselder effeithio ar bobl ifanc yn fwy heddiw nag erioed ac yn enwedig dros y ddegawd ddiwethaf;
• Yn 2001, mae’r arolwg yn dangos bod 1.4% o bobl 11-16 oed yn isel eu hysbryd o ddifrif, ac yn 2004 coddodd y ffigur hwnnw i 13% ar gyfer merched a 10% ar gyfer bechgyn.

Gofynnon ni ,ein pennaeth technoleg, cwpl o gwestiynau amdano fwlian syber.

Ydych chi’n meddwl fod ên hawdd i blant ddianc bwlian syber?

“Yn fy marn i nad yw plant wir yn gwybod beth sydd allan yn y fyd cyfryngau ac oherwydd hyn mae’n anodd dianc oherwydd mae cyfryngau rhownd pob cornel.”

Beth ydy’r ysgol yn gwneud i atal bwlian syber?

“Rydym yn monotro y gwersi a.y.y.b rydym yn cael e.diogelwch yn ein ysgol ac hefyd dal cwrsiau i’r athrawon a monotro ein disgyblion yn ystod gwersi.”

Ydych chi’n meddwl fod angen cosb i’r bobl syn fwlian syber?

“Ydw , os oeddwn yn gallu penderfynnu byddai’n dweud dim mynediad itechnoleg unrhywle am cyfnod i’r troseddwyr deall yn union beth mae nhw wedi gwneud.”

Oes yna gosb am fwlian syber yn yr ysgol?

“Nad yw bwlio syber wedi digwydd eto yn yr ysgol, ond oes fydd, bydden yn defnyddio y ‘standard protocol’ ac wedyn bydden yn ymchwilio mewn i’r fater ac wedi cosbi oess bydd angen.”

Pa wefannau sydd i gael i helpu pobl sy’n dioddef o fwlian syber?

“Mae yna llawer o wefannau ond y ddau goaru yw https://www.thinkuknow.co.uk/ & https://ceop.police.uk/ ”

Ydych chi’n meddwl fod fwlian syber yn waeth na fwlian arferol?

“Ydw, mae’r faith fod chi ddim yn gallu rhedeg i fwrdd na gweld yn union pwy sydd yn eich bwlio”
Am fwy o wybodaeth am seiberfwlio ac am gymorth o sut i ddelio ag ef, dilynwch y dolennu cyswllt isod:

Cysylltiadau defnyddiol & llinellau cymorth:
• Childline – https://www.childline.org.uk/ -neu ffoniwch 0800 1111
• http://www.bullying.co.uk/cyberbullying/ -neu alw eu helpine cyfrinachol – 0808 800 2222
• https://ceop.police.uk/safety-centre/
• https://www.thinkuknow.co.uk/

Gan Kate 14, Dominic 14, Joseff 13, Matthew 14.
[/av_textblock]