Mae’n bleser gen i gyflwyno Gwefan Ysgol Gyfun Gŵyr i chi. Ynddo fe gewch gyfle i ddarllen am nodau ac amcanion yr ysgol, ei hethos a’i gwerthoedd. Yn ogystal, fe gewch flas ar fwrlwm bywyd academaidd ac allgyrsiol yr ysgol.

Ers sefydlu yn 1984, derbyniodd yr ysgol glod am ei llwyddiant academaidd ysgubol ar lefel sirol a chenedlaethol. Ers y cychwyn mae cyfoeth ac ehangder gweithgareddau allgyrsiol yr ysgol wedi bod yn nodweddiadol o fywyd a diwylliant yr ysgol. Ymfalchïwn yn ein llwyddiannau academaidd, diwylliannol a chwaraeon ac yng nghynnydd pob disgybl beth bynnag fo ei ddawn a’i ddiddordeb.

Un o gryfderau mwyaf yr ysgol yw ei hethos Gymreig, gofalgar, agored a hapus lle y mae disgyblion yn teimlo’n gartrefol ac yn mwynhau eu haddysg. Ein prif nod fel ysgol yw gwneud dysgu yn brofiad cyffrous a phleserus a hynny yn bennaf trwy ddefnyddio dulliau dysgu ac addysgu diddorol a gweithredol yn ein gwersi.

Mae pob disgybl yn bwysig fel unigolyn a phob unigolyn yn bwysig fel aelod o deulu Ysgol Gyfun Gŵyr. Yr egwyddor hon o barchu’r unigolyn a gosod anghenion yr unigolyn yn y canol sydd wrth wraidd ethos, gwerthoedd a llwyddiant yr ysgol. Hyderwn y bydd pob unigolyn yn falch o fod yn perthyn i’r teulu hwn, yn falch o’i Gymreictod a’i ddwyieithrwydd ac yn medru cyfrannu yn gadarnhaol at gymdeithas amlieithog Cymru ac Ewrop.

Edrychwn ymlaen yn fawr i groesawu chi a’ch plant i ymuno â chymuned Ysgol Gyfun Gŵyr ym Medi 2018 ac i gydweithio yn agos iawn gyda chi ar hyd y daith dros y blynyddoedd nesaf i sicrhau llwyddiant ac hapusrwydd pob plentyn.

Yn gywir

Mr Dafydd Jenkins

Pennaeth Gweithredol

Diweddaru: 22/05/2018