Ein prif nod yw cynnig cwricwlwm eang, cytbwys a pherthnasol i bob disgybl yn yr ysgol hon trwy:

 • gyflawni holl ofynion statudol y Cwricwlwm Cenedlaethol
 • ddatblygu ystod o sgiliau yn seiliedig ar y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd a Llwybrau Dysgu 14-19
 • feithrin agweddau cadarnhaol ym mhob unigolyn fel y gall addasu’n hyblyg i syniadau a sefyllfaoedd newydd
 • hyrwyddo’r gallu i weithio’n annibynnol yn ogystal â chyd-weithio mewn tîm i ddatrys problemau a phenderfynu ar ddulliau priodol o gyflawni tasgau
 • helpu pob unigolyn i ddatblygu safonau personol sydd yn dangos sensitifrwydd tuag at anghenion pobl eraill ac sydd yn eu cynorthwyo i ddatblygu’n oedolion gofalgar a chyfrifol
 • gymell pob unigolyn i gyrraedd ei lawn botensial gan rhoi cyfleon i hunanwerthuso yn rheolaidd a chynllunio ar gyfer gwneud cynnydd pellach
 • hybu cyfle cyfartal a chynhwysiant a’r egwyddor o barch at bob unigolyn o fewn cymuned yr ysgol a’r gymuned ehangach
 • hybu Cymreictod a’r Cwricwlwm Cymreig gan ehangu ymwybyddiaeth y disgybl o dreftadaeth a diwylliant y genedl ynghyd â dealltwriaeth o ddiwylliannau eraill a pharch tuag atynt
 • hybu ymwybyddiaeth fyd-eang o faterion amgylcheddol a chynaladwyedd
 • hybu ymwybyddiaeth o fyw a bwyta’n iach
 • ddatblygu dealltwriaeth o ofynion y byd gwaith a rhoi cyfleon i ddisgyblion gael profiadau byw o’r gweithle ac i ddilyn cyrsiau galwedigaethol
 • sicrhau dilyniant a pharhad rhwng y Cyfnodau Allweddol
 • sicrhau ystod eang o gyfleoedd dysgu anffurfiol.