Yn ystod y misoedd diwethaf, mae disgyblion yr ysgol wedi bod yn ddiwyd iawn yn gweithio tuag at Wobr Arian Unicef fel Ysgol sy’n Parchu Hawliau. Nod y  wobr hon yw hyrwyddo ymwybyddiaeth disgyblion o’r holl hawliau sydd gan bobl ifanc o dan Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.


Fel rhan o’r holl weithgarwch, aeth cynrychiolaeth o ddisgyblion i Ysgol yr Esgob Gore yn ystod mis Ionawr. Tra yno, cawsant gyfle i leisio barn am gynlluniau cyllidolar faethedig Cyngor Abertawe. Yn ogystal ag ystyried beth fyddai eu blaenoriaeth hwy o ran gwasanaethau pobl ifanc, cafwyd llawer o hwyl hefyd wrth i ddisgyblion oysgolion ledled y ddinas chwarae gêm o “Hungry Hippos” dynol. Tipyn o sbort!

 

Nôl yn yr ysgol hefyd, sefydlwyd amrywiaeth o weithgorau er mwyn hybu hawliau pobl ifanc, yn enwedig hawliau fel Erthygl 14 (Eich hawl i ddilyn eich crefydd eich hun), Erthygl 23 Eich hawl i ofal arbennig a  chymorth os ydych yn anabl er mwyn i chi fyw bywyd llawn ac annibynnol) ac Erthygl 37  (Eich hawl i gael eich trin yn deg).

I’r perwyl hyn, mae’r disgyblion bellach wedi sefydlu gweithgor gwrth-hiliaeth ac Islamoffobia yn ogystal â gweithgorau hawliau merched, hawliau plant, hawliau’r anabl a hawliau LGBT.

Edrychwn ymlaen yn eiddgar i weld yr ymgyrchoedd byddant yn creu dros y misoedd nesaf.

 

unicef