Creu a chynnal yn yr ysgol:

  • cymuned glos, sy’n gofalu am yr unigolyn a’i anghenion trwy ei osod yn y canol;
  • cymuned sy’n sicrhau gwerth cyfartal i bob disgybl heb wahaniaethu ar sail rhyw, hil, crefydd neu allu ac sydd trwy fagu hunan-barch a hunanhyder y disgybl yn ei annog i wneud cyfraniad unigryw i fywyd yr ysgol a’r gymdeithas ehangach;
  • cymuned Gymreig sy’n hybu Cymreictod, yn magu ymwybyddiaeth o dreftadaeth ac sydd yn diogelu a datblygu diwylliant y genedl; sydd hefyd yn rhoi gwerth ar ddwyieithrwydd a gallu’r disgybl i gyfrannu’n hyderus at gymdeithas amlieithog Cymru ac Ewrop;
  • cymuned sydd trwy weithredu o fewn fframwaith o agweddau cadarnhaol a gwerthoedd moesol ac ysbrydol, yn sicrhau fod yna arweiniad clir i bob disgybl ar sut i ddatblygu i fod yn berson hunangynhaliol, cyfrifol a sensitif;
  • cymuned sydd trwy ei nodau cwricwlaidd, ac effeithiolrwydd y dysgu, a’r addysgu yn caniatáu i bob disgybl ddatblygu yn academaidd, yn gymdeithasol ac yn iach tra hefyd yn sicrhau pleser a boddhad yn y gwaith;
  • cymuned sydd yn paratoi pob disgybl ar gyfer y byd gwaith gan ddatblygu ei sgiliau allweddol i’r eithaf er mwyn dod yn aelod cyfrifol a gwerthfawr o’r gymdeithas.

Diweddaru: 22/05/2018