Pŵer Plant

Mae gweithgor “Pŵer Plant” wedi bod yn ddiwyd dros yr wythnosau diwethaf yn meddwl am wahanol ffyrdd i dynnu sylw eu cyd-ddisgyblion, rhieni ac athrawon at hawliau plant. O dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, mae gan bob plentyn gyfres o hawliau, waeth beth fo’u cefndir economaidd neu’r lleoliad daearyddol ble maent yn byw.

 

Un o’r ymgyrchoedd sydd ar y gweill ar hyn o bryd yw cynnal tawelwch noddedig ar gyfer elusen “Lumos Foundation”. Nod yr elusen hon yw estyn cymorth dyngarol i blant a phobl ifanc sy’n amddifad yng ngwledydd megis Wcrain, y Weriniaeth Tsiec ac Ethiopia. Dewiswyd yr elusen hon am ei bod yn cysylltu ag Erthygl 8 o’r Confensiwn sy’n nodi “Dylai’r llywodraeth barchu eich hawl i enw, cenedligrwydd a theulu.”

 

Mae hefyd yn addas am ei bod yn berthnasol i Erthygl 21 sef “Eich hawl i fyw yn y lle sydd orau i chi os nad ydych yn gallu byw gyda’ch rhieni”. Dymunwn yn dda i’r disgyblion yn eu tawelwch (a fydd yn dipyn o her i ambell un!)

 

“Derbyn” fod pawb yn wahanol

Erbyn hyn, mae enw wedi cael ei ddewis ar gyfer y gweithgor LHDT+ (lesbiaid, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol) sydd yn yr ysgol sef “Derbyn”. Dewiswyd yr enw gan y disgyblion am eu bod yn teimlo’n gryf fod angen i bawb dderbyn bod pob unigolyn yn wahanol ac yn unigryw. Yn ogystal â hyn, lluniwyd logo newydd sbon gan un o ddisgyblion Bl.10 er mwyn cyfle lliwiau’r enfys (sy’n rhan o faner y gymuned LHDT+ yn rhyngwladol).

 

 

Ar ddiwedd mis Ebrill, daeth Ffion Lewis (cynrychiolydd o elusen Just Like Us) i mewn i’r ysgol i siarad â disgyblion y gweithgor “Derbyn”. Mae “Just Like Us” yn elusen sy’n hyfforddi myfyrfwyr prifysgol i ymweld ag ysgolion er mwyn trafod eu profiadau yn tyfu i fyny fel person ifanc LHDT+. Soniodd Ffion am ei phrofiad personol, gan gynnig cyngor a chefnogaeth i unrhyw un sydd yn dod i delerau gyda’u rhywioldeb.

 

Llysgenhadon Hawliau Plant

Llongyfarchiadau mawr i David Ingham o Flwyddyn 7 ac India Matthews o Fl.8 hefyd. Yn ystod yr wythnosau diwethaf, cawsant wybod eu bod wedi cael eu dewis i fod yn aelodau o Banel Ymgynghorol Comisiynydd Plant Cymru, yr Athro Sally Holland.  Mae’r Panel Ymgynghorol yn gyfle i blant a phobl ifanc i leisio’u barn a chynnig argymhellion i’r Comisiynydd o’r materion sy’n berthnasol iddynt ac yn effeithio ar eu bywydau.

 

Dim ond lle i 15 person ifanc rhwng 11 a 18 oed o bob cwr o Gymru sydd ar y panel. Cafwyd 110 o geisiadau am y rôl hon i gyd ac felly mae llwyddiant David ac India yn fendigedig. Dymunwn yn dda i’r ddau ohonynt wrth iddynt weithio gyda’r Comisiynydd am y ddwy flynedd nesaf.

 

Lansiad ap Cwtsh

Ar ddiwedd mis Ebrill, aeth criw o ddisgyblion o Fl.12 i lansiad Ap Cwtsh yn Amgueddfa’r Glannau. Mae’r ap yn hybu meddwlgarwch ac yn fodd o hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol.

 

Cafwyd cyfle i fyfyrio gyda Laura Karadog a da oedd gweld adnodd o’r fath yn cael ei greu yn y Gymraeg.

 

Hynod Garedig! Lansio Prosiect “Seriously KIND”

Braf medru cyhoeddi fod Ysgol Gyfun Gŵyr wedi cael ei dewis i fod yn rhan o brosiect arloesol o’r enw “Seriously KIND”. Mae’r cynllun yn un o gynlluniau’r  Swyddfa Gartref er mwyn taclo eithafiaeth a radicaliaeth.

 

Daeth Liam Elton o fenter gymdeithasol Dynamix i’r ysgol er mwyn cynnal hyfforddiant ar sut i hybu dealltwriaeth o ddiwylliannau, crefyddau a chredoau eraill. Byddant hefyd yn ystyried ffyrdd y gall pawb gael eu trin yn deg a sut y gallant gyfrannu’n fwy i’w cymunedau. Gobeithir y bydd hyn yn cynyddu’r ddealltwriaeth o’r gwahanol fathau o bobl ar draws y byd.

 

Bydd Dynamix yn gweithio gyda chriw o ddisgyblion dylanwadol ym mlwyddyn 9 er mwyn iddynt fedru cynnig hyfforddiant i’w cyfoedion. Edrychwn ymlaen i’r sesiynau nesaf ymhen ychydig wythnosau.