Brechiadau Ysgol

Mae’r Gwasanaeth Nyrsio Ysgolion yn ymweld ag ysgolion i roi brechlynnau arferol a’r brechlyn ffliw tymhorol fel rhan o’u gwaith hybu iechyd. Mae’r brechiadau hyn yn hynod effeithiol, yn ddiogel ac yn rhad ac am ddim.

Er mwyn darparu’r amddiffyniad mwyaf posibl, mae’n bwysig bod plant a phobl ifanc yn cael eu brechiadau mewn pryd ac yn cwblhau’r cwrs pan fydd angen mwy nag un dos.

Bydd rhieni a gofalwyr yn cael ffurflenni caniatâd cyn i blentyn gael ei frechu. Gwnewch yn siŵr bod y rhain yn cael eu cwblhau a’u dychwelyd i’r ysgol.

Pa frechiadau a roddir yn yr ysgol?

Ffliw

Mae pob plentyn ysgol yng Nghymru, hyd at a chan gynnwys blwyddyn 11, yn gymwys i gael y brechlyn chwistrell trwyn ffliw yn yr hydref/gaeaf.

Efallai y bydd nifer fach o blant â chyflyrau neu amgylchiadau iechyd penodol yn cael cynnig brechlyn chwistrelladwy gan eu meddyg teulu fel dewis arall.

Gelwir y brechlyn chwistrell trwyn yn frechlyn ffliw gwanedig byw neu LAIV (live attenuated influenza vaccine) ac fe’i gelwir yn enw brand Fluenz Tetra.

Fe’i rhoddir fel chwistrell gyflym i fyny pob ffroen.

Mae’n cael ei argymell gan y dangoswyd ei fod yn fwy effeithiol mewn plant o’i gymharu â’r brechlynnau ffliw anweithredol chwistrelladwy.

Mae’n darparu amddiffyniad cyffredinol da yn erbyn y ffliw a disgwylir iddo ddarparu rhywfaint o amddiffyniad croes yn erbyn straeniau nad ydynt yn cyfateb.

Mae’r brechlyn yn cynnwys fersiynau gwan (wedi’u gwanhau) o firws y ffliw i greu ymateb imiwn, ond ni all roi’r ffliw i’ch plentyn.

Ewch i’r dudalen hon i weld dyddiadau rhaglen brechlyn ffliw ysgolion 2022 ar gyfer Abertawe.

Bydd disgyblion yn dod â ffurflenni caniatâd adref y mae’n rhaid eu harwyddo a’u dychwelyd i’r ysgol.

Blynyddoedd 8 a 9 (12-14 oed)

Rhoddir dau ddos o’r brechlyn HPV gyda bwlch rhwng merched a bechgyn. Mae’r brechlyn hwn yn amddiffyn rhag canser ceg y groth a rhai mathau eraill o ganser, fel canserau’r pen a’r gwddf.

Blwyddyn 9 (13 a 14 oed)

Rhoddir y brechlyn tetanws, difftheria a polio, a elwir yn atgyfnerthydd tri-yn-un yn yr arddegau, a’r brechlyn yn erbyn grwpiau meningococol A, C, W ac Y (MenACWY), a all achosi llid yr ymennydd a septisemia (gwenwyn gwaed).

Wedi methu brechiadau

Cysylltwch â’r Gwasanaeth Nyrsio Ysgol ar 01639 862801 neu’ch meddygfa os ydych chi’n meddwl bod eich plentyn wedi methu brechiad arferol neu oes gennych unrhyw ymholiadau am frechiadau ysgol.