E-daliadau ar-lein ar gyfer bwyd ysgol a theithiau

Mae Ysgol Gyfun Gŵyr yn gweithredu system talu ar-lein i helpu i leihau gweinyddiaeth a thrin arian parod mewn ysgolion a hefyd i ganiatáu i ddisgyblion leihau faint o arian y maent yn ei gario i ysgolion. Mae hyn yn
ar y cyd â’r System Arlwyo Heb Arian.

Mae iPayImpact yn wasanaeth talu ar-lein sy’n eich galluogi i ychwanegu at gronfa prydau ysgol eich plentyn fel y gallant brynu bwyd gan ddefnyddio ap Fusion Online. Mae iPayImpact hefyd yn gweithredu fel y ffordd orau o dalu am deithiau ysgol a digwyddiadau.

Mae ap Fusion Online yn cael ei ddefnyddio i brynu bwyd o’r ffreutur yn yr ysgol. Mae’n system archebu ymlaen llaw, felly gallwch archebu bwyd a chael rhif archeb i’w ddefnyddio yn y ffreutur i’w gasglu.

Isod, fe welwch wybodaeth am y slotiau amser casglu yn ystod y dydd yn ogystal â dogfennaeth fel canllawiau a chymorth datrys problemau a fydd yn gwneud eich defnydd o’n hecosystem arlwyo yn hawdd.

Cymorth

Bydd eich plentyn wedi derbyn llythyr gan yr ysgol yn cynnwys y wybodaeth berthnasol sydd ei angen i sefydlu cyfrifon iPayImpact a FusionOnline. Os hoffech gopi o’r llythyr, ebostiwch yr ysgol ar ysgolgyfungwyr@yggwyr.swansea.sch.uk.

I gael rhagor o help gyda FusionOnline, ewch i Dudalen Gymorth FusionOnline lle gallwch ddod o hyd i'r atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin.

Canllawiau Ad-dalu

Rheswm dilys dros ofyn am ad-daliad:

  1. Unrhyw wallau talu
  2. Gorchmynion damweiniol

Salwch - Bydd canslo archebion cyn amseroedd cau'r diwrnod yn ad-dalu'n unrhyw arian a wariwyd ar yr archeb yn awtomatig. Felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n canslo'ch archebion os yw'ch plentyn yn sâl.

Ni fydd modd ad-dalu unrhyw fwyd sydd eisoes wedi’i goginio/gwneuthuriad i’w gasglu, felly sicrhewch fod yr archeb yn cael ei ganslo cyn yr amseroedd cau a nodir.

Gellir ad-dalu eitemau nad ydynt yn ddarfodus fel diodydd a sawsiau ar ôl yr amseroedd cau.

Rhestrir amseroedd cau tuag at waelod y dudalen hon.

I unrhyw un sydd heb fynediad i ddyfais symudol neu dabled i lawrlwytho’r ap, mae fersiwn we y gall myfyrwyr a rhieni ei defnyddio i archebu bwyd.

Gellir defnyddio’r fersiwn we ar gyfrifiadur cartref neu liniadur, yn ogystal ag unrhyw ddyfais symudol drwy glicio ar y ddolen hon: https://fusion.crbcunninghams.co.uk/

Sut mae archebu yn gweithio yn Gwyr

 

Gellir gosod Archebion ar gyfer Brecwast, Amser Egwyl ac Amser Cinio unrhyw bryd ar y diwrnod blaenorol hyd at yr amseroedd cau a restrir isod:

Brecwast: 8:30yb
Amser egwyl: 10:00yb
Cinio: 11:00yb

Mae yna ddewislen archebu hwyr wedi’i labelu “Last Minute” sydd ar gael hyd at 13:15, ond mae’n cynnwys fersiwn cwtogedig o’r brif ddewislen amser cinio.

Unwaith y bydd archeb wedi’i gosod, bydd y defnyddiwr yn cael derbynneb sy’n cynnwys rhif archeb, slot amser, dyddiad, gwybodaeth terfyn canslo ac opsiwn i ganslo’r archeb. Gellir gweld y wybodaeth hon trwy glicio ar yr adran “View your orders” yn tudalen cartref yr ap.

Yn y ffreutur mae 3 man casglu, un ar gyfer bwyd oer a dau ar gyfer bwyd poeth. Bydd y myfyriwr yn ymuno â’r ciw cyfatebol yn seiliedig ar yr hyn y mae wedi’i archebu. Pan fyddant wedi cyrraedd y cownter, bydd aelod o staff y gegin yn gofyn am enw a rhif archeb y myfyriwr.

Gan mai system rhag-archebu (pre-order) yw hon, mae pob archeb yn cael ei pharatoi ymlaen llaw i union nifer yr holl archebion am y diwrnod. Mae hyn yn golygu bod llawer llai o wastraff a bwyd yn cael ei weini heb oedi.

Os bydd unrhyw broblemau’n codi wrth gasglu neu gyda’r ap, mae yna aelodau o staff yn ogystal ag aelod technegol o staff wrth law i gynorthwyo.