Ysgol Gyfun Gŵyr Assembly

E-Diogelwch

Dyma ddolen i wybodaeth gan arbenigwyr er mwyn cynorthwyo plant a phobl ifanc i aros yn ddiogel arlein.

 

Ein nod yw cynnig cwricwlwm eang, cytbwys a phersonol i bob disgybl yn yr ysgol trwy:

 • fodloni holl ofynion statudol y Cwricwlwm Cenedlaethol
 • datblygu dewis o sgiliau ar sail y Fframweithiau Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol
 • meithrin agweddau cadarnhaol ym mhob unigolyn fel y gall addasu mewn ffordd hyblyg i syniadau a sefyllfaoedd newydd
 • hybu ymhlith unigolion y gallu i weithio’n annibynnol ac fel aelod o dîm er mwyn datrys problemau a phenderfynu sut i gyflawni tasgau yn briodol
 • helpu pob unigolyn i ddatblygu safonau personol sy’n dangos sensitifrwydd at anghenion pobl eraill ac i ddod yn oedolion gofalgar a chyfrifol
 • ysgogi pob unigolyn i gyflawni hyd eithaf ei (g)allu, trwy gynnwys disgyblion yn actif wrth hunanwerthuso a chynllunio camau gweithredu, er mwyn gwneud cynnydd pellach gyda’r gwaith o hybu cyfleoedd cyfartal a’r egwyddor o barchu pob unigolyn sy’n aelod o gymuned yr ysgol a’r gymuned estynedig
 • hybu Cymreictod a’r Cwricwlwm Cymreig a meithrin ymwybyddiaeth y disgybl o dreftadaeth a diwylliant y genedl, ynghyd â dealltwriaeth o ddiwylliannau eraill a pharch tuag atynt
 • hybu ymwybyddiaeth fyd-eang o faterion amgylcheddol a chynaladwyedd
 • hybu ymwybyddiaeth o fyw a bwyta’n iach
 • datblygu dealltwriaeth o ofynion byd gwaith a chynnig cyfle i ddilyn cyrsiau galwedigaethol
 • sicrhau dilyniant a pharhad rhwng cyfnodau allweddol
 • sicrhau dewis eang o brofiadau dysgu anffurfiol.
Ysgol Gyfun Gŵyr Logo