Tim Rheoli

Mr J Connick
Pennaeth Gweithredol

Mr G Williams
Dirprwy Bennaeth Gweithredol

Mrs M Moses
Pennaeth Cynorthwyol

Mr R Evans
Uwch Athro
Swyddog Diogelu Dynodedig

Mrs Sara Thomas
Uwch Athro
Dirprwy Swyddog Diogelu Dynodedig

Mrs Rhian Churchill
Uwch Athro (Dros Dro)

Athrawon

Yr Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mrs Emma Morris
(Cyd-gysylltydd ADY)
Mr Jonathan Williams
(Pennaeth Uned Addysgu Arbennig)
Ms Carys Wright
(Ail yn yr Adran ADY)

 

Maes Dysgu a Phrofiad (MDaPh) Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Yr Adran Gymraeg
Miss Anna Samuel
(Pennaeth Adran)
Miss Branwen Dafydd
(Pennaeth Bl 8/ Swyddog Cymreictod)
Mr Aled Francis
Ms Crissley Jones
(Cydlynydd Asesu CA3 Cwricwlwm Cymru 2022)
Miss Fflur Mathias

Yr Adran Saesneg
Mrs Rhian Churchill
(Pennaeth Adran)
Mrs Rhiannon Lewis
(Ail yn yr Adran)
Mrs Delyth Davies
Mrs Jill Davies
Miss Bethan Lilley
(Is-bennaeth Bl 9)
Mrs Sara Morgan
Mrs Lauren Prescott
Ms Nerys Vebrel

Yr Adran Ieithoedd Rhyngwladol
Mrs Janette Davies
(Pennaeth Adran)
Mrs Delyth Mathias
(Ail yr Adran)
Ms Sioned James
(Pennaeth Bl 11)
Ms Catrin Jenkins
(Swyddog Cymreictod / Arweinydd MDaPh Ieithoedd)

MDaPh Mathemateg a Rhifedd

Yr Adran Fathemateg
Mr Iwan Thomas
(Pennaeth Adran)
Mr Nick Howell
(Ail yn yr Adran / Swyddog Data Targedau, Tracio a Gwerth Atodol) 
Miss Gwenno Bowen
(Arweinydd MDaPh Mathemateg / Rhifedd + MATh)
Mr Liam Bunyan
Mr Rob Davies
Mr Stephen Davies
Mr Jason Harris
(+Peirianneg/Electroneg)
Miss Bethan Jones

MDaPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Yr Adran Wyddoniaeth
Dr. Jonathan Thomas
(Pennaeth Gwyddoniaeth/Cemeg)
Mrs Ann Ivey
(Pennaeth Bioleg / Cyd-Gys.Gwobr Dug Caeredin)
Mr Alun Rennolf
(Pennaeth Ffiseg)
Mrs Paula Davies
Miss Gabrielle Murray
Miss Ffion Palmer
(Arweinydd MDaPh Gwyddoniaeth / Technoleg)
Miss Rebecca Richards
Mr Rhodri Wall

Yr Adran Dechnoleg
Mr Aled Tinnuche
(Pennaeth Adran)
Mrs Sharon Morris
(Ail yn yr Adran)
Miss Cara Broome
Miss Lowri Isaac

Yr Adran Gyfrifiadureg
Mr Gareth Edmondson
(Pennaeth Adran/Cyd-Gysylltydd Cymhwysedd Digidol)

 

MDaPh Dyniaethau 

Yr Adran Hanes
Mrs Bethan James
(Pennaeth Adran)
Mrs Joanna Connick
(Pennaeth Bl 7)
Miss Charlotte Doyle

Yr Adran Ddaearyddiaeth
Mr Josh Hanbury
(Pennaeth Adran)
Ms Sara Owen

Yr Adran Astudiaethau Crefyddol
Mrs Angharad Stephens
(Pennaeth Adran/Arweinydd MDaPh y Dyniaethau/Is-bennaeth y BAC)
Miss Angharad Powell

Yr Adran Astudiaethau Busnes

Mrs Annette Tilson
(Pennaeth Adran/Pennaeth y Chweched)

 

MDaPh Celfyddydau Mynegiannol

Yr Adran Gelf
Mr David Richards
(Pennaeth Adran)
Miss Caryl Davies

Yr Adran Gerdd
Mr Berian Lewis
(Pennaeth Adran)

Yr Adran Ddrama
Ms Lydia Jones
(Pennaeth Adran/ Arweinydd MDaPh y Celfyddydau ) 

Yr Adran Astudiaethau Cyfryngau
Mrs Jan Ohlsson Jones
(Pennaeth y BAC/Is-bennaeth y Chweched)

MDaPh Iechyd a Lles

Yr Adran Addysg Gorfforol
Miss Bethan Davies
(Pennaeth Adran)
Mr Adrian Killa
(Ail yn yr Adran/Gwas Cyhoedd)
Miss Chloe James
Mr Dai Long
(Pennaeth Bl 9)
Mr Emyr Myers
(Arweinydd MDaPh Iechyd a Lles)

Yr Adran Seicoleg
Mrs Eleri Wyn Williams
(Pennaeth Seicoleg)

Yr Adran Iechyd a Gofal
Ms Sioned Parry
(Pennaeth Iechyd a Gofal/Cyd-Gysylltydd Pontio )

Yr Adran Bwyd a Maeth
Mr Lloyd Henry
(Pennaeth Bl 10/Cyd-Gysylltydd Gyrfau)

Bugeiliol

Mrs Joanna Connick
Pennaeth Blwyddyn 7

Miss Branwen Dafydd
Pennaeth Blwyddyn 8

Mr Dai Long
Pennaeth Blwyddyn 9

Mr Lloyd Henry
Pennaeth Blwyddyn 10

Miss Sioned James
Pennaeth Blwyddyn 11

Mrs Annette Tilson
Pennaeth Blwyddyn 12/13

Mrs Jan Ohlsson Jones
Dirprwy Pennaeth Blwyddyn 12/13

Staff Gweinyddol/Cynorthwyo

Rheolwr Busnes yr Ysgol a Chlerc y Corff Llywodraethol
Miss Mari Jones

Uwch Reolwr Gweinyddol- Swyddog Arholiadau
Mrs Catrin Davies

Uwch Reolwr Gweinyddol – Swyddog Data  / Trefniadau Dyddiol / Gwarchod
Mr Ben Roberts

Rheolwr Gweinyddol –Cyllid / Adroddiadau
Mrs Beth Lewis

Rheolwr Uned Cefnogaeth y Chweched /  Swyddog Trefniadau Gwarchod / Cynnydd
Mr Tim Davies

Cydlynydd y Trobwynt
Mrs Marie Davies

Arweinydd yr Encil
Mrs Sarah Hartshorn

Swyddogion yr Uned Gosb
Mr Brian Thomas
Mr Phil Morgan

Swyddog Gweinyddol- Derbynfa / Cofrestru a Phresenoldeb / Adnoddau / Gwarchod
Mrs Sian Hinton

Swyddog Gweinyddol – Dyblygu / BAC / GDC / Gwarchod
Ms Siwan Davies

Swyddog Gweinyddol
Miss Catrin Eluned Jones

Swyddog Gweinyddol – ADY / Archebion Adrannol / Gwarchod ADY / Rheolwr Tim Cynorthwywyr
Mrs Rosemary Brown

Anogwr Dysgu Rhifedd
Mrs Rhian Evans

Anogwr Dysgu Llythrennedd
Mrs Della Colwell

Anogwr Dysgu y Chweched Dosbarth
Mr Osian Edwards

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Penaethiaid Blwyddyn / Cynorthwyo Dysgu
Mrs Delyth Evans

Cynorthwywyr Dysgu
Mr Daniel Lloyd
Mrs Rosaleen McDonall
Ms Emma Rees
Miss Emily Studley
Mr Gareth Thomas
Miss Gwenllian Towers
Mrs Anwen Vaughan
Mrs Delyth Williams

Cynorthwywyr Addysgu yr Uned Arbennig
Miss Leah Johnson
Ms Rhiannon Wood

Technegwyr
Mr Jeffrey Davies (Technoleg)
Mrs Sarah Green (Bwyd a Maeth)
Mr Andy Tucknott (Gwyddoniaeth)

Rheolwr Rhwydwaith
Mr Tomos Mills (Rheolwr Rhwydwaith TGCh yr ysgol)

Rheolwyr Safle
Mr Mike Field
Mr Eric Hughes

Llywodraethwyr

Miss Aldyth Williams (AALl)
Cadeirydd

Dr Adrian Morgan (AALl)
Dirprwy

Dr Robert Smith (AALl)

Dr Ian Morris (AALl)

Mrs Susan Rodaway (AALl)

Mr Stephen Williams
Cyfetholedig

Professor Ceri Davies
Cyfetholedig

Mr Steve Morris
Cyfetholedig

Mrs Rahel Williams
Cyfetholedig

Dr Richard Morgan
Cyfetholedig

Mrs Meinir Hutchings
Rhiant

Mrs Susan Evans
Rhiant

Mrs Catrin Evans
Rhiant

Mr David Anderson
Rhiant

Mrs Sian Files
Rhiant

Mr Philip Lott
Rhiant

Mr Rhodri Evans
Athro

Mrs Jan Ohlsson
Athro

Mr Ben Roberts
Staff Cymorth

Mr Dafydd Jenkins
Athro

Ysgol Gyfun Gŵyr Logo